Værdiafsæt

Vores værdigrundlag hviler på et fundament hvor vi møder hinanden ligeværdigt. Medmenneskelighed, respekt og indlevelsesevne er omdrejningspunkter i arbejdet.
Alle medarbejdere på Gribskov Bo og Støttecenter skal agere som gode rollemodeller for såvel beboere som hinanden kollegialt.
Dette gælder generelt i forhold til omgangstone og adfærd iøvrigt.

Borgerne / beboerne har retten til at være anderledes, de skal sikres indflydelse på eget liv, et helhedsorienteret tilbud hvor indsatsen tilpasses den enkeltes behov og ønsker. Borgeren / beboeren skal sikres valgmuligheder i sin hverdag.

Der er i hvert team etableret faste beboermøder, her drøftes ønsker / behov i forhold til kollektivets muligheder og forpligtigelser. Derudover er den enkelte borger / beboer sikret indflydelse på eget liv gennem deltagelse i formelle møder hvor pædagogisk udviklings / vedligeholdelses-plan aftales. Det daglige samarbejde mellem borger / beboer og dennes kontaktpersoner i teamet hvor pågældende bor, sikre endvidere kontinuerlig tilpasning af den indsatsplan der er aftalt så den afspejler beboerens aktuelle behov og ønsker.

Vi tilstræber et tæt samarbejde med pårørende, idet vi har erfaring for at pårørende udover at være værdifulde for den borger / beboer de er i familie med, kan være en stærk ressource i forhold til skabelse af den gode stemning på stedet.