Pårørende

Som pårørende er der mulighed for aktivt at indgå i forskellige aktiviter af både formel og uformel karakter. Det er naturligt for stedet, at familien inddrages i drøftelser omkring deres herboende pårørende. Vi har erfaring for, at en god og tillidsfuld kommunikation og et koordineret samarbejde mellen det team hvor beboeren bor og dennes familie, er afgørende for beboerens almene trivsel.

Ahornparken

Vi udfærdiger en pædagogisk handleplan, hvor indsatsområderne beskrives og drøftes en gang årligt. Hvertandet år er det et officielt handleplansmøde med repræsentation fra kommunal sagsbehandler og hvertandet år et statusmøde med deltagelse af relevante fagpersoner. Ved disse møder gennemgås beboerens behov og ønsker vedrørende økonomiske forhold og der laves en økonomi aftale om administration af beboerens private økonomi.

Fremgangsmåde ved økonomiaftale

Der udarbejdes et økonomioverslag som afsæt til økonomi snak. Når aftalen er indgået under skrives denne af både pårørende og ledelse. Økonomiaftales gennemgås og revidere mindst en gang om året.Hvis Ahornparken står for økonomien, fordre det, at enhver hævning på kontoen understøttes med en kvittering for forbrug (bilagspligt).
Hver beboer har deres egen økonomimappe i administrationen, denne mappe har de pårørende (med hvem aftalen er indgået), altid adgang til. Som bilag til økonomiaftalen beskrives hvorledes administrationen af beboerens midler skal foregå konkret.

Referat januar 2015

Referat 2014