Den praktiske pædagogik

Vi tager afsæt i relationen mellem beboer og medarbejder når der arbejdes pædagogisk. Forskellige metodikker er i spil afhængig af den enkelte beboers forudsætninger / forståelsesverden og udviklingsmål.

For de fleste beboeres vedkommende gælder det, at der sikres tryghed og trivsel ved en struktureret pædagogik, en dagligdag bygget op omkring faste aftaler, rutiner, forudsigelighed og gentagelser.

På Ahornparken arbejdes der med kommunikation ud fra tanken om, at alle har retten til et sprog, verbalt eller non-verbalt. Metoderne er forskellige afhængig af beboerens kognitive forudsætninger ( visualisering, pictogram-systemer, fotosymboler, konkreter-symboler). Vi inddrager elektroniske kommunikationsværktøjer efter relevans.

Med afsæt i en pædagogisk handleplan hvor indsatsområderne beskrives, afholdes der et status / handleplansmøde hvert år hvor disse drøftes.
I det daglige arbejde med beboeren tages der afsæt i den enkelte beboers kompetencer og ønsker for eget liv.

Nogle beboere har glæde af / behov for udvikling af færdigheder, for andre gælder det vedligeholdelse af de færdigheder den enkelte har og kompensering af de kompetencer han / hun mangler. Beboerne skal sikres indflydelse på eget liv, et helhedsorienteret tilbud hvor indsatsen tilpasses den enkeltes behov og ønsker. Beboeren skal sikres valgmuligheder i sin hverdag.

Vi tilbyder at administrere beboernes økonomi på stedet, vores administrative medarbejder varetager dette i praksis og det er muligt for beboeren selv og dennes pårørende kontinuerligt, at følge de detaljerede regnskaber. I forlængelse af status / handleplans møder vil den enkeltes økonomiforhold blive gennemgået og afstemt .

Vi oplever at samarbejdet med pårørende er af stor betydning for beboerne på stedet. De pårørende ses som et aktiv og vi tilstræber en tæt dialog.

 

Ahornparkens Seksualpolitik

Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed.

Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet.

(Seksualitet uanset handicap – socialministeriet 2001)

Seksualpolitik Tryk her